تیم دانشگاه آزاد اسلامی کاشان در سومین دوره

داوران در حال راهنمایی شرکت کنندگان

داوران مسابقات

جلسه هماهنگی قبل از مسابقات با کادر اجرایی

انتقال سیستم ها با سالن سپیده

آقای دکتر لاجوردی از استاتید دانشگاه آزاد کاشان و از داوران مسابقات

آقای دکتر هانی از اساتید دانشگاه آزاد کاشان و از داوران مسابقات

کادر اجرایی اولین دوره


نمایش 0 تا 8 از مجموع 11